marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - fragments #1
fragments, 2019 #1; 75×60cm
marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - fragments #2
fragments, 2019 #2; 75×60cm
marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - fragments #3
fragments, 2019 #3; 75×60cm
marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - fragments #4
fragments, 2019 #4; 75×60cm
marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - fragments #5
fragments, 2019 #5; 75×60cm

marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - head #1
head, 2012 #1; 80×63cm
marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - head #2
head, 2012 #2; 80×63cm
marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - head #3
head, 2012 #3; 80×63cm
marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - head #4
head, 2012 #4; 80×63cm
marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - head #5
head, 2012 #5; 80×63cm
marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - head #6
head, 2012 #6; 80×63cm
marilyne coppée - portfolio - gravures - bois - head #7
head, 2012 #7; 80×63cm